Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Nadelen/Disadvantages

Ik moest even goed nadenken over welke nadelen deze "eb en vloed" techniek heeft.

I had to think about what disadvantages this eb and flood technique has.

Die zijn er wel...

Those are there ...

Deze techniek gebruikt dat "eb en vloed" gebeuren (maan&zon), maar als een grote planeet langskomt heb je geen eb en vloed!

This technique uses "ebb and flood" to happen (moon and sun), but when a large planet is coming, you have NO ebb and flood!

Ring 5 en 6 kunnen dit probleem een beetje oplossen, die ringen zijn heel gevoelig mbt. magnetisme enz.

Ring 5 and 6 can solve this problem a bit, which rings are very sensitive to. Magnetism etc.

Ook is het mogelijk dat een vulkaanuitbarsting de ring vernietigd.

Also, a volcanic eruption may destroy the ring.

Daarom is het kanaal 1 geheel met de machinekamer, dan blijft het water bewegen.

Therefore, channel 1 is completely with the engine room, then the water stays moving.

Bijna alle ringen hebben water aan de zuiderlijke kant, dat is gevoelig voor tsunamies.

Almost all rings have water on the southern side, which is sensitive to tsunamis.

Ook aardbevingen zijn een ramp voor de ringen.

Earthquakes are also a disaster for the rings.

 1. Magnetisme Magnetism
 2. Vulkaan uitbarsting Volcanic eruption
 3. Aardbeving Earthquake
 4. Tsunamie Tsunami
 5. Orkaan Hurricane
 6. Meteoriet Meteorite

 7. De eerste en de laatste zijn het belangrijkste want daar kun je bijna niks tegen doen.

  The first and the last are the most important because you can hardly do anything about it.

  Ik heb nog meer nadelen gevonden.

  I have found more disadvantages


  Als de zon stopt met schijnen bevriest al het water en gaat iedereen dood.

  When the sun stops shining, all the water frees and everyone dies.