Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Eten en drinken/food and drinks

Het is 1 v/d belangrijkste dingen, later hoeft niemand over heel de wereld meer honger te lijden!

Later, nobody needs to suffer more hungry around the world. (It's one of the most important things on earth!)

Ik kom erg makkelijk in gewicht aan omdat ik niet kan lopen enz. (ik zit heel de dag)

I am very easy in weight because I can not walk etc. (I sit all day)

(Ik kan wel een klein beetje lopen met een rollator, maar dat doet ontzettend veel pijn, vergis je niet!)

(I can walk a bit with a walker, but that hurts a lot, do not be mistaken!)

Ik heb samen met een diŽtiste een lijst gemaakt met wat ik ongeveer kan eten en wat niet, het is niet perfect want hiermee barst ik v/d honger!

Together with a dietitian I have made a list of what I can eat and what not, it is not perfect because I am bursting with hunger!

Nadenken kost veel energie, en dat doe ik bijna heel de dag, Thinking takes a lot of energy, and I do that almost all day.

Als ik veel honger heb kan ik niet nadenken, If I am very hungry, I can not think.

Foto van dieet - Renť van Honk


(Elektrische deken veroorzaakt ademhalingsproblemen!) (Electric blanket causes breathing problems!)


Ik volg deze lijst best goed maar momenteel eet ik 2x1 boterham per dag, de kleine lettertjes neem ik niet zo nauw. chips is een kalium bom + veel calorieŽn.

I follow this list pretty well but currently I eat 2x1 sandwich a day, I do not take the small print so closely. chips is a potassium bomb + lots of calories.Van calorieŽn wordt je dik!, you will get fat from calories!Ik voel me ook niet zo goed als ik een dikke buik zie, I do not feel as good as I see a big belly.

In aardappelen zit het meeste kalium gevolgt door bananen en sinaasappels+kiwi is ook gezond. zuivel bevat ook veel kalium en brood enz. water is niet zo goed voor kalium maar heb je ook nodig.

In potatoes, most potassium is followed by bananas and oranges + kiwi is also healthy. dairy also contains a lot of potassium and bread, etc.

Water is not that good for potassium, but you also need it.aardappels bakken of frituren is veel beter, met koken gaat meer dan de helft van het kalium verloren, teveel kalium is ook niet goed.

baking or deep-frying potatoes is much better, with cooking more than half of the potassium is lost, too much potassium is not good either.

Iedere dag 0% vet optimel drinken is te duur en slimpie limonade heeft geen kalium en meng je met water.

Drinking 0% optimally every day is too expensive and slimpie lemonade has no potassium and you mix with water.

In de zomer drink ik heel veel 0% vet drinkyoghurt, ongeveer 1,5 liter per dag. (veel calorieŽn), In the summer I drink a lot of 0% fat drinking yoghurt. (a lot of calories)

drop is lekker maar heeft geen kalium, koekjes wel en in chokola zit het ook+cafeÔne.

licorice is tasty but has no potassium, biscuits and in chokola it is also + cafeÔne.

Oja, ik verslik me regelmatig (bijna iedere week), zowel met eten als drinken. (bv. met muntdrop)

Oh well, I regularly cheer (almost every week), both with food and drinks. (eg with mintdrop)Om te beginnen kan ik niet koken, ik eet 2 dgn. per week gezamelijk op de zoete inval, de swz komt ook voor 1 of 2 dgn. koken en ik eet ongeveer 3 easy meal (diepvries maaltijden) per week.

To start with, I can not cook, I eat 2 days a week together on "de zoete inval", the swz also comes cook for 1 or 2 days. and I eat about 3 (frozen meals) a week.


(Easymeal is gaan samenwerken met vers aan tafel), (Easymeal started collaborating with fresh at the table)


Ik wil eten met mooi bestek en servies (vork/lepel en mes), I want to eat with beautiful cutlery and crockery.


Op de zoete inval is het eten het lekkers,goedkoopst en het gezelligst.

At the "sweet invasion" (de zoete inval) the food is the best, the cheapest and the most cozy.


DZI - onderdacps. IK LUST GEEN VIS en hou niet van kluiven zoals bij kippepootjes en ik heb liever geen spinazie+kokos.

I DO NOT LIKE FISH and I do not like gizzards like chicken legs and I prefer not spinach + coconut.Foto van diepvries met 24 maaltijden van easy meal, goed voor 8 weken eten


24 maaltijden, genoeg eten voor 8 weken. (frozen meals)

Deze maaltijden bestel ik regelmatig, dingen die ik niet wil/lust sla ik over enz. (met 500 gram heb je geen hongergevoel meer)

I order these meals regularly, I skip over things that I do not want / lust ect. (with 500 grams you do not feel hungry anymore)Foto van de bestellijst van Renť van Honk, easy meal/vers aan tafel 2018

Foto van de bestellijst van Renť van Honk, easy meal/vers aan tafel 2018LET OP, deze maaltijden moet je in de magnetron opwarmen! ATTENTION, these meals must be heated up in the microwave!


Natuurlijk heb ik ook de soep en toetjes geprobeerd+friet,lasagne en pannekoeken. alleen vis lust ik niet!

Of course I also tried the soup and desserts + fries, lasagna and pancakes. I do not like fish!

De laatste 3 maaltijden van easy meal bestel ik iedere keer, die vind ik best lekker. I order the last 3 meals of easy meal every time, which I like best.

je moet deze maaltijden bewaren in de diepvries, you must keep these meals in the freezer.easy meal
kalium
den Eelder

Vroeger ging ik altijd naar mac donalds enz, In the past I always went to Mcdonalds etc.

Maar zo simpel is het niet, tegenwoordig moet ik heel goed opletten met wat ik eet of drink.

Omdat ik me erg slecht kan bewegen kom ik heel vlug in gewicht aan,Because I can move very badly, I get very fast in weight

Ik drink magere melk of halfvolle melk en cola light zonder caffeine of optimel 0% vet, 4 boterhammen per dag+2 stuks fruit.

(I drink skim milk or semi-skimmed milk and diet coke,no caffeine or optimel 0% fat, 4 slices of bread per day + 2 pieces of fruit.)

Veel mensen over heel de wereld hebben lactose intolerantie, ik begrijp het nog niet goed (peperkoek en sommige oude kazen kan wel) maar ik heb sojamelk en dat kokos gebeuren geprobeerd.

Many people around the world have lactose intolerance, I do not understand it yet, but I've tried soy milk and that coconut happen.


Wat is lactose?

Lactose is suiker die van nature aanwezig is in dierlijke melk.

Bij consumptie wordt de lactose gesplitst in glucose en galactose.

Deze stoffen worden opgenomen in het lichaam, maar dat kan alleen als er genoeg van het enzym lactase in de darmen aanwezig is.

Wat is lactose-intolerantie?

Bij lactose-intolerantie is je lichaam niet voldoende of helemaal niet in staat lactose te verteren. (plantaardige melk kan wel (soya melk,amandel melk en kokos melk))

Dat komt door een tekort aan lactase, het enzym dat lactose in je darmen omzet in verteerbare stoffen.

Als lactose onverteerd door de darmen gaat, veroorzaakt dit symptomen zoals een opgeblazen gevoel, buikpijn, winderigheid, misselijkheid en diarree.


(Ik snap het niet goed denk ik, want je kunt ook rijstemelk drinken + peperkoek en ouwe kaas eten enz.)

(I do not get it right, I think, because you can also drink rice milk + eat gingerbread and old cheese etc.)


In "gewoon" brood zit ook melk verwerkt enz. (lastig onderwerp)

Milk is processed in "normal" bread, etc. (difficult subject)What is lactose?

Lactose is sugar that is naturally present in animal milk.(vegetable milk is possible (soy milk, almond milk and coconut milk))

When consumed, the lactose is split into glucose and galactose.

These substances are absorbed in the body, but that is only possible if there is enough of the enzyme lactase in the intestines.


What is lactose intolerance?

In lactose intolerance, your body is not able to digest lactose enough or not at all.

This is due to a shortage of lactase, the enzyme that converts lactose in your intestines into digestible substances.

If lactose goes undigested through the intestines, it causes symptoms such as bloating, abdominal pain, flatulence, nausea and diarrhea.


Soja melk is wel lekker, maar erg duur, Soy milk is tasty, but very expensive.


alpro


Waar komt stevia vandaan/Where does stevia come from?


De hype rond stevia begint langzaamaan vorm te krijgen in Europa.

The hype around stevia slowly begins to get shape in Europe.

stevia smaakt helaas niet naar suiker, maar suiker veroorzaakt gaatjes en ik wil eigenlijk geen tandarts in de toekomst. (stevia smaakt een beetje zoet en bitter)

stevia unfortunately does not taste like sugar, but sugar causes holes and I do not want to be a dentist in the future. (stevia tastes a bit sweet and bitter)

Helaas denken hierdoor veel mensen dat stevia niets meer is dan een nieuwigheidje uit de laboratoriums: de zoveelste nieuwe zoetstof die beter belooft maar al gauw op dezelfde hoop gegooid kan worden als aspartaam en cyclamaat.

Unfortunately, many people think that stevia is nothing but a novelty from the labs: the newest sweetener that promises better but can soon be thrown into the same hope as aspartame and cyclamate.

Maar, niets is minder waar! Stevia bestaat al eeuwen.

But nothing is less true! Stevia has existed for centuries.

Stevia wordt zelfs al langer gebruikt dan de geraffineerde witte kristalsuiker waar wij in het Westen inmiddels zo vertrouwd mee zijn geraakt.

Stevia is used even longer than the refined white crystal sugar we have become so familiar with in the West.

Stevia Rebaudiana

Stevia is een kruid uit een uitgebreide plantenfamilie die in het midden en zuiden van het Amerikaanse continent gewoon in het wild groeit.

Stevia is a herb of an extensive plant family that grows in the middle and south of the American continent just in the wild.

Het is enigszins verwarrend, maar die plantenfamilie wordt aangeduid met de familienaam stevia en de zoete variant die wij kennen onder de naam Ďsteviaí is eigenlijk de Ďstevia rebaudianaí.

It is somewhat confusing, but that plant family is called the stevia surname and the sweet variant we know under the name 'stevia' is actually the 'stevia rebaudiana'.


De stevia rebaudiana wordt door de indianenstammen in Latijns-Amerika al eeuwen gebruikt als zoetstof voor dranken.

The stevia rebaudiana is used by the Indian tribes in Latin America for centuries as a sweetener for drinks.

Het werd voor het eerst door Europeanen ontdekt ten tijde van de grote ontdekkingsreizen maar het stevia plantje kreeg niet meteen voet aan de grond in Europa.

It was first discovered by Europeans at the time of the major explorations, but the stevia plant did not immediately get to the ground in Europe.

Het plantje was moeilijk te kweken en bovendien waren de voordelen ervan toen nog niet bekend ůf nog niet zo belangrijk als voor ons.

The plant was difficult to grow and, moreover, its benefits were not known or not as important as before.

In onze tijd krijgen we namelijk veel te veel calorieŽn binnen en kampen veel mensen met overgewicht.

In our time, we get too many calories and many people overweight.

Het is dus niet zo gek dat we op zoek zijn gegaan naar calorie-arme suikervervangers zoals stevia.

So it's not so crazy that we've been looking for low-calorie sugar replacements like stevia.

In de zestiende en zeventiende eeuw lag dat natuurlijk anders.

Of course, in the sixteenth and seventeenth century, that was different.

Mensen hadden lang niet altijd genoeg te eten en hadden dus geen behoefte aan calorie-arme voedingsmiddelen.

People did not always have enough food, so they did not need calorie-poor foods

De grote interesse in stevia in gebieden buiten Zuid-Amerika kwam pas in de vorige eeuw op gang.

The great interest in stevia in areas outside of South America did not start until the last century.

In Japan wilde de bevolking af van de ongezonde, kunstmatige zoetstoffen die tot dan toe werden gebruikt en de voedselproducenten kwamen in hun zoektocht naar een gezond alternatief uit bij stevia.

In Japan, the population wanted the unhealthy artificial sweeteners used to date and food producers came in search of a healthy alternative to stevia.

In Japan is stevia inmiddels de populairste zoetstof.

In Japan, stevia is now the most popular sweetener.

Stevia is in landen als Japan, Korea en BraziliŽ enorm populair en is daar goed voor bijna de helft van alle gebruikte zoetstoffen.

Stevia is very popular in countries like Japan, Korea and Brazil, accounting for almost half of all sweeteners used.


Tegenwoordig is stevia steeds meer in opkomst en zowel in de Verenigde Staten als Europa heeft het eindelijk voet aan de grond gekregen als het ideale, puur natuurlijke en gezonde alternatief voor suiker en kunstmatige zoetstoffen.

Nowadays, stevia is growing ever more and both in the United States and Europe has finally gotten ground as the ideal, pure natural and healthy alternative to sugar and artificial sweeteners.Op soep na zit er in die (ruim 100 verschillende) diepvries maaltijden van easy meal niet teveel zout denk ik, sommige zijn best lekker en je hebt geen honger meer.

With soup, there is not too much salt in those deep-frozen meals of easy meal, some are tasty and you are not hungry anymore.

Ik weet niet of er in de toetjes/desserts teveel suiker zit enz. (Lasagna en pannekoeken heb ik ook geprobeerd maar ik lust dus geen vis!)

I do not know if there is too much sugar in the desserts etc. (I also tried pancakes but I do not like fish!)

Hoogmoleculair PLA kan ook gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als traditionele thermoplastische polymeren, onder meer voor verpakking van voedingswaren.

High molecular weight PLA (PLA bioplastic) can also be used for the same applications as traditional thermoplastic polymers, including for food packaging.


Ik wil dat iedereen er goed uitziet. I want everyone looks good.

een gezond persoon verbrand ongeveer 2400 calorieŽn per dag, ik ongeveer 500 tot 1000 denk ik.

a healthy person burns about 2400 calories a day, I think about 500 to 1000.

ik weet heel goed hoe je moet afvallen, ik kan niet lopen en zit bijna heel de dag.

I know very well how to lose weight, I can not walk and I sit almost all day.

Als vervanger voor toetjes/vla eet ik soms magere kwark met stevia zoetstof.

As a substitute for desserts / custard I sometimes eat low-fat quark with stevia sweetener.


Op de zoete inval eet ik gezond met soep,warme maaltijd,vla of fruit.

I eat healthy with soup, warm meal, custard or fruit.


Bij mij draait eigenlijk alles om efficiŽntie, dat was zelfs in de pijnlijke jaren!

Door mijn medicatie heb ik bijna altijd honger, vraag het dhr. ter Mors op padua.

Hier woog ik 70 kilo (normaal postuur), nu weeg ik een stuk meer.

Ik kom al aan als ik naar eten kijk ahahaha I already arrive when I look at food ahahaha

Met dat warme weer val ik bijna niet af, ik moet teveel 0% vet drinkyoghurt drinken voor de stoelgang enz.

With that warm weather I almost do not fall off, I have to drink too much drinking yoghurt for bowel movements, etc.

Dat wil ik vervangen door veel water te drinken maar dan krijg ik veel ademhalings problemen. (adem stilstand)

I want to replace that by drinking a lot of water, but then I get a lot of breathing problems. (breath stop)

In de winterperiode val ik ongeveer een kilo per week af! (sinds 2014)

In the winter period I fall about a kilo per week! (since 2014)Momenteel drink ik 2x per dag zwarte koffie of thee, in de bioscoop (vue/Den Bosch) is ie best lekker. (soms drink ik thuis smaakjes thee van pickwick)

Currently I drink black coffee twice a day, in the cinema (vue / Den Bosch) it is quite tasty. (sometimes I drink tea from pickwick at home)


pickwick

Nu drink meestal oplos koffie van douwe egberts, (met koffiemelk)

Now drink mostly coffee from delft egberts, (with coffee milk)

snelfilter koffie heeft wel een vollere smaak, oplos koffie is een beetje waterig.

quick filter coffee has a fuller taste, dissolving coffee is a bit watery.

ďgewoneĒ koffie drink ik zwart, met oploskoffie drijft er allemaal troep in de koffie. (goed roeren)

"Ordinary" coffee I drink black, with instant coffee all the stuff floats in the coffee. (stir well)

Thee is met 2 zoetjes best lekker, koffie heeft een bittere nasmaak.

Tea is delicious with 2 sweets, coffee has a bitter aftertaste.

Oploskoffie is wel lekker snel gemaakt, water koken + 1 schepje koffie en klaar.

Instant coffee is nicely made quickly, boil water + 1 scoop of coffee and ready.


Mijn vader dronk dat vroeger ook en ik vind 't ook best lekker.

My father used to drink that too and I also think it's nice.Foto van oploskoffie - Douwe Egberts aroma rood (evenwichtig en rond)Foto van Renť van Honk van 2004 (tolbrug revalidatie) gemaakt door Mandy Vink (zie 14 september films voor meer...)Ik wil dat iedereen er later goed uitziet, hier had ik nog een normaal postuur.

I want everyone to look good later on, here I still had a normal posture.Deoderant was jaren heel pijnlijk, nu voel ik nog me een beetje ongemakkelijk als ik het op doe.

Deodorant was very painful for years, now I still feel a bit uncomfortable when I do it.


Het ruikt wel lekker, It smells nice.


Eucalyptus ruikt lekker fris, dat zit in mijn shampoo. (andrelon)

Eucalyptus smells nice and fresh, that is in my shampoo.Foto van de shampoo + axe deoderant (africa)(ik ben de kam vergeten) (I forgot the comb)


Toen ik in 2003 in het ziekenhuis had shampoo van herbal essences geloof ik, die rook heel lekker.

When I was in the hospital in 2003 shampoo of herbal essences I believe, which smelled very nice.


Axe is al jaren best goed met douchegel enz.(bv. africa,anarchy)

Axe has been pretty good for years with shower gel etc.


In de pijnlijke jaren gebruikte ik de axe deoroller. (marine) Nu moet ik eigenlijk niks meer onder mijn oksels hebben.

In the painful years I used the axe roller. (navy) Now I do not have to have anything under my armpits anymore.

Mijn andere arm (rechts) is behoorlijk overbelast enz.

My other arm (right) is pretty overloaded etc.